เรียนผู้จัดจำหน่าย 4 ไล้ฟ์ทุกท่าน

1/6/2563
เรียนผู้จัดจำหน่าย 4 ไล้ฟ์ทุกท่าน
ประกาศนี้เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของผู้จัดจำหน่าย 4ไล้ฟ์ ในหัวข้อ การจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ประมูลออนไลน์, เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เพิ่มเติมจากย่อหน้า 3.2 การโฆษณา, หน้า 8
การค้าปลีกออนไลน์และบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถแสดงหรือขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ บนเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ เช่น eBay และ เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ เช่น Amazon, Shopee, Lazada หรือช่วยเหลือในการจัดจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ให้แก่บุคคลที่สามบนเว็บไซต์ประมูลออนไลน์, เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เพิ่มเติมจากย่อหน้า 3.17 งานแสดงสินค้า, นิทรรศการ และ เวทีการค้าต่างๆ หน้า 17 ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถแสดงและ / หรือขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ บนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น eBay, เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เช่น Amazon, Shopee, Lazada ผู้จัดจำหน่ายอาจขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ บนเว็บไซต์ภายนอกของตัวเองแต่เป็นไปตามนโยบาย 3.2 และ 5.2 เท่านั้น

เพิ่มเติมจากย่อหน้า 5.2 ไม่มีข้อจำกัดเรื่องราคาและเขตแดน หน้า 23 ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายสมัครเป็นสมาชิก, ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่าย 4ไล้ฟ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ บนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น eBay, บนร้านค้าออนไลน์เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือการขายของบุคคลที่สาม เช่น Amazon, Shopee, Lazada