กลับ

Gold

ความเป็นผู้นำที่ผ่านการทดสอบ

โกลด์เหล่านี้ทำคุณสมบัติในช่วง 36 เดือนที่ผ่านมา
Ruth Flórez De Bermúdez
Emerging Market
Sabino Castañeda & Abigail Quiñones
Mexico
Sara Delgado
Ecuador
Sarai Jacobs Muñoz
Spain
Sibylle Weizenhöfer
Germany
Tiffany Carnal
Kentucky, US
Tsatingla
India
Victor E. Vértiz & Rocío Rojas
Peru
Wendy Young
California, US
Yoo Chang Jun
South Korea
Yuela Rustan & Haugiyanto Kiro
Indonesia