4LIFE PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ 4ไล้ฟ์

4Life Research USA, LLC (“4Life”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีพันธกิจที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะเป็นการอธิบายว่าเมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไรบ้างที่ 4ไล้ฟ์ และหุ้นส่วนธุรกิจ (หรือเรียกโดยรวมว่า “ทางบริษัท” หรือ “เรา”) และองค์ประกอบขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ และผู้เข้าชมเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ ถูกจัดเก็บ และถูกถ่ายโอนอย่างไร รวมไปถึง เมื่อใดบ้างที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและท่านจะสามารถใช้สิทธินั้นได้อย่างไรบ้าง

1. ข้อมูลที่สำคัญและเราคือใคร

จุดประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้ข้อมูลว่า 4ไล้ฟ์มีการเก็บและประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง โดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การแสดงความเห็นบนหน้าเพจโซเชียลมีเดียของ เรา ข้อมูลการสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ การรีวิวสินค้า ความเห็น หรือคำถาม หรือ การติดต่อหาเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านช่องทาง “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์

บริการของเราไม่มีจุดประสงค์ในการให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคลคลหากเราทราบว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้หรือให้ข้อมูลใดๆเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือฟีเจอร์ใดๆของเว็บไซต์ หรือเข้าใช้งานฟีเจอร์การโต้ตอบหรือการแสดงความเห็นที่เปิดสาธารณะบนเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อที่ใช้แทนตัวในเว็บไซต์ หรือ ชื่อที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานที่ท่านใช้ หากเราพบว่าเราได้เก็บหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่มีการยืนยันหรือการอนุญาตจากเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าว หากท่านสงสัยว่าเราอาจจะมีข้อมูลใดๆจาก/ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อเรา

เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวการประมวลผลข้อมูลอย่างโปร่งใสฉบับอื่นๆที่เราจะได้แสดง เมื่อเราขออนุญาตเก็บและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผล เพื่อให้ท่านได้ทราบโดยละเอียดว่าทำไมเราจึงต้องใช้ข้อมูลของท่านและเราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อขยายความประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวอื่นๆโดยได้มีจุดประสงค์จะหักล้างข้อความในประกาศเหล่านั้น ทั้งนี้ อาจมีเนื้อความเพียงบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ได้กับท่านตามแต่สถานการณ์

เราคือใคร

4Life Research USA, LLC และหุ้นส่วนธุรกิจ (“4ไล้ฟ์”, “เรา”, “เรา”, และ “ของเรา”) เป็นกลุ่มบริษัทนานาชาติที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพผ่านช่องทาง (i) เว็บไซต์ของ 4ไล้ฟ์ (แต่ละเว็บไซต์) (ii) แอปพลิเคชันและเครื่องมือของ 4ไล้ฟ์ (“แอป”) และ (iii) เครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจอิสระ (“หุ้นส่วนธุรกิจ”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกนำไปประมวลผลโดยส่วนงานต่างๆกันของ 4ไล้ฟ์เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณคือใคร โดยรายชื่อของส่วนงานของ 4 ไล้ฟ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มีแสดงไว้ในภาคผนวก I ด้านล่าง

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือใช้สิทธิที่ในส่วนใดของท่านก็ตาม กรุณาติดต่อทีมผู้ดูแลความเป็นส่วนตัวของเราได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อเต็มของส่วนงาน: Parent company is 4Life Research USA, LLC, Attn. Privacy Officer

อีเมล: [email protected]

ที่อยู่ : 9850 S 300 W, Sandy, UT 84070

หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าท่านสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านได้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลในประเทศของท่าน แต่อย่างไรก็ดี เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านแจ้งให้เราได้ทราบถึงปัญหาที่ท่านมีก่อนที่จะร้องเรียนกับทางหน่วยงานที่กำกับในประเทศของท่าน ดังนั้น ขอให้ท่านติดต่อเราก่อนเป็นอันดับแรก

ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวและหน้าที่ในการแจ้งเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ ฉบับที่ท่านอ่านอยู่นี้คือ เวอร์ชันล่าสุดที่อัพเดทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยท่านสามารถขอเอกสารเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้โดยการติดต่อเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการแก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของเรา และเวอร์ชั่นที่แก้ไขก่อนหน้าจะถูกอัพเดทเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราจะจัดเก็บ เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรบ้าง และเมื่อไหร่บ้างที่เราจะส่งข้อมูลของคุณต่อให้กับผู้อื่น เราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้โดยให้มีหน้าต่างที่จะปรากฏขึ้นมาบนเว็บไซต์เพื่อแจ้งเตือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะทำให้คุณเห็นได้อย่างเด่นชัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านจะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน และในระหว่างที่ท่านยังมีการติดต่อกับเรา โปรดแจ้งเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือ plug-ins หรือแอปภายนอก การคลิกบนลิงก์ดังกล่าวหรือการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่ออาจเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้เก็บหรือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้และไม่มีส่วนรับผิดชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมทุกเว็บไซต์

2. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บ

ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนไปถึงคนคนนั้นได้ ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลที่มีการลบข้อมูลที่จะสามารถระบุตัวตนของบุคคลออกไป (ข้อมูลไม่ระบุตัวตน) เราอาจจะเก็บข้อมูล ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆเกี่ยวกับท่าน ซึ่งแบ่งได้เป็นประเภทข้อมูลดังนี้

เรายังเก็บ ใช้ และ ส่งต่อข้อมูลที่ได้มีการประมวลผลโดยรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือทางประชากรศาสตร์เพื่อเหตุผลใดก็ตามข้อมูลที่นำมารวบรวมนี้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจนำข้อมูลการใช้งานของท่านมาใช้

เรายังเก็บ ใช้ และ ส่งต่อข้อมูลที่ได้มีการประมลผลโดยรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือทางประชากรศาสตร์เพื่อเหตุผลใดก็ตามข้อมูลที่นำมารวบรวมนี้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจนำข้อมูลการใช้งานของท่านมาใช้ ประมวลผลโดยรวมเพื่อใช้คำนวนสัดส่วนผู้ใช้งานฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เมื่อนำเอามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆแล้วสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลนั้นจะนับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกนำมาใช้โดยอยู่ในเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

เรายังเก็บข้อมูลจำเพาะบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศวิถี ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน และข้อมูลทางพันธุกรรมของท่าน) กล่าวโดยเจาะจงคือ เราอาจทำการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับผลในทางลบที่เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา รวมไปถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องที่ท่านให้ความยินยอมเปิดเผยให้กับเรา เราไม่เก็บข้อมูลใดๆในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม หรือการกระทำผิดกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขในสัญญาที่เรามีกับท่าน เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามสัญญาได้ (ตัวอย่างเช่น: การจัดหาสินค้าให้กับท่าน) ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อที่ท่านมีกับเรา แต่เราจะแจ้งเตือนท่านล่วงหน้า

3. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีใดบ้าง

เราใช้วิธีที่แตกต่างกันในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากท่าน รวมถึง:

4. เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไรบ้าง

เราจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไป เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้:

สำหรับหลักกฎหมายที่เราต้องอ้างอิงเมื่อเรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ กรุณาดูที่ย่อหน้าที่ 10

โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่มีการถามความยินยอมทางกฎหมายเป็นรายครั้งทุกครั้งก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผล ถึงแม้เราจะถามความยินยอมจากท่านก่อนจะมีการส่งข่าวสารการตลาดจากบุคคลที่สามไปให้ท่านทางอีเมลหรือทางข้อความ โดยท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมในการรับข่าวสารการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเรา

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใดบ้าง

ตามตารางด้านล่าง เราได้อธิบายว่าเราวางแผนจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในทางใดบ้าง ใต้กรอบกฎหมายอะไรบ้าง พร้อมกันนี้เรายังได้ระบุว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ครอบคลุมไปถึงกรณีใดบ้าง

จุดประสงค์/กิจกรรม ชนิดของข้อมูล ขอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการนำข้อมูลไปใช้
ใช้ในการลงทะเบียนเป็นลูกค้าผู้มุ่งหวัง หรือหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ (a) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระบุไว้ในสัญญา
ใช้ในการดำเนินการและจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อของท่าน รวมถึง (a) จัดการการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
(b) เรียกเก็บและเรียกคืนเงินที่ท่านค้างชำระกับทางเรา
(a) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข้อมูลทางการเงิน
(d) การทำรายการ
(e) การตลาดและการสื่อสาร
(a) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระบุไว้ในสัญญา (เพื่อดำเนินการการสั่งซื้อ อัพเดทเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อ การส่งสินค้า และการจัดการคำสั่งซื้อของท่าน รวมถึงการรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
(b) มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายในการเรียกคืนหนี้ที่ค้างชาระ)
ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับท่าน รวมไปถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (a) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) โปรไฟล์
(d) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ
(a) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระบุไว้ในสัญญา (แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน)
(b) มีความจำเป็นตามที่มีกาหนดไว้ในกฎหมาย (เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)
(c) มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อให้ฐานข้อมูลของเรามีข้อมูลที่อัพเดท และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สินค้า/บริการของลูกค้า)
เพื่อให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสถานที่ให้กับท่าน (a) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) โปรไฟล์
(d) การใช้งาน
(e) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ
(f) ข้อมูลทางเทคนิค
(g) โซเชียลมีเดีย
โดยการถามความยินยอม
เพื่อใช้ในการดำเนินและปกป้องธุรกิจและเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงการแก้ปัญหาการใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบระบบ การดูแลรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงานปัญหาในการใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูล) (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข้อมูลทางเทคนิค
มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ การให้บริการด้านธุรการและ IT ความปลอดภัยของเครือข่าย การป้องกันการปลอมแปลง และในบริบทของการจัดระเบียบธุรกิจหรือการปรับโครงสร้างองค์)
เพื่อใช้ในการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) โปรไฟล์
(d) การใช้งาน
(e) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ
(f) ข้อมูลทางด้านเทคนิค
มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สินค้าของลูกค้า เพื่อหาวิธีพัฒนา เพื่อขยายธุรกิจ และเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของเรา)
เพื่อนำข้อมูลสถิติต่างๆมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และประสบการณ์การใช้งาน (a) ข้อมูลทางด้านเทคนิค
(b) ข้อมูลการใช้งาน
มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาธุรกิจและเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของเรา)
เพื่อใช้ในการแนะนำสินค้าที่ท่านอาจสนใจ (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข้อมูลทางเทคนิค
(d) การใช้งาน
(e) โปรไฟล์
(f) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ
(g) โซเชียลมีเดีย
มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและขยายธุรกิจของเรา)
เพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านทั้งทางอีเมล ข้อความ ข้อความทางโซเชียลมีเดีย การโพสบนโซเชียลมีเดีย หรือการสื่อสารในช่องทางอื่นตามที่ท่านเลือก (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ
(d) โซเชียลมีเดีย
มีความจำเป็นตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (เพื่อการตอบกลับการสื่อสารที่มีผู้ส่งหาเราและเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)
เพื่อให้การสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
(b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข่าวสารการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ

(d) ข้อมูลทางด้านเทคนิค
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระบุไว้ในสัญญา
เพื่อตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานที่ท่านได้ถาม (a) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (b) ข้อมูลติดต่อ
(c) ข้อมูลการทำงาน
(d) โซเชียลมีเดีย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระบุไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับท่าน หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการทำสัญญากับท่าน


การตลาด

เราตั้งใจให้ท่านได้มีตัวเลือกในว่าท่านยินยอมให้เรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไรได้บ้าง โดยเฉพาะในส่วนของการตลาด

โปรโมชั่นที่เรานำเสนอ

เราอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลการใช้งาน โปรไฟล์ และข้อมูลโซเชียลมีเดียของท่านในการระบุว่ามีอะไรบ้างที่เราคิดว่าอาจจะจำเป็นกับท่านหรือท่านอาจจะอยากได้ หรืออะไรบ้างที่คุณอาจจะสนใจ โดยเราจะใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจว่ามีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอใดบ้างที่ท่านอาจสนใจ

ท่านจะได้รับข่าวสารด้านการตลาดจากเรา หากท่านเคยทำการขอข้อมูลจากเรา หรือซื้อสินค้าจากเรา และยังไม่ได้แจ้งยกเลิกการรับข่าวสารการตลาด

ข่าวสารการตลาดจากบุคคลที่สาม

เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทภายนอกใดๆสาหรับใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด รวมถึงผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ทำการตลาดในนามของเรา เช่น การส่งข่าวสารการตลาดให้ท่านในนามของเรา

การยกเลิกการรับข่าวสาร

ท่านสามารถขอให้เราหรือบุคคลที่สามหยุดส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทุกเมื่อโดยการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำการกดเลือกตัวเลือกเพื่อตั้งค่าการรับข่าวสารทางการตลาด โดยสามารถไปที่กดลิงก์สำหรับยกเลิกที่จะอยู่ในข้อความการตลาดที่ส่งไป หรือติดต่อเราได้ทุกเมื่อ

โปรดทราบว่า แม้ท่านจะยกเลิกการรับข้อความการตลาด การยกเลิกนี้จะไม่ได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า การรับประกันสินค้า ประสบการณ์ระหว่างการใช้งานสินค้าหรือระบบสนับสนุน และการทำรายการอื่นๆ

Cookies

ระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานและมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจมีการใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ การเข้าชม และรูปแบบการใช้งาน เช่น:

ข้อมูลที่เราเก็บบางส่วนจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเราอาจ คงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้หรืออาจนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บจากช่องทางอื่นหรือที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม ซึ่งเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาการให้บริการที่จะตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น รวมไปถึงทำให้เราสามารถ:

เราใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ในการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ :

ท่านสามารถตั้งค่าให้บราวเซอร์ของท่านไม่รับคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ หรือตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์มีการตั้งหรือใช้งานเข้าใช้งานคุกกี้ หากท่านปิดการใช้งานหรือไม่รับคุกกี้ โปรดทราบว่า อาจมีบางส่วนของเว็บไซต์ที่จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ เนื้อหาหรือแอปบางอย่างบนเว็บไซต์อาจให้บริการโดยบุคคลที่สาม ได้แก่ ผู้ลงโฆษณา เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์โฆษณาอื่น ผู้ให้บริการเนื้อหา บุคคลที่สามที่ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใช้เว็บบีคอนส์และระบบการจัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีการติดตาม เพื่อเก็บและรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นหรือใช้บริการใดๆบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการการวัดผลและเพื่อสร้างโฆษณาและเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจ(และพฤติกรรม) ของท่าน

เราไม่ได้ทำการควบคุมเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานของบุคคลที่สามเหล่านี้ รวมถึงว่าข้อมูลที่ถูกเก็บถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่มีการกาหนดเป้าหมาย ท่านควรติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจสามารถเสนอตัวเลือกว่า ท่านจะมีตัวเลือกอย่างไรบ้างหากไม่ประสงค์จะให้ทางผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้เก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลของท่านไปใช้

ฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย: ในเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม ถูกใจ ของ Facebook ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูล IP Address ของท่าน ท่านเข้าชมหน้าใดบ้างในเว็บไซต์ของเรา และท่านอาจต้องตั้งค่าคุกกี้ให้อนุญาตให้ใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว ฟีเจอร์โซเชียลมีเดียเหล่านี้จะมีทั้งที่เป็นของบุคคลที่สามหรือของเว็บไซต์เอง การโต้ตอบที่ท่านทาต่อฟีเจอร์โซเชียลมีเดียเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทผู้ให้บริการ

การเปลี่ยนจุดประสงค์การใช้งาน

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้แจ้งไปแล้วเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น และจุดประสงค์นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิม หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมว่าจุดประสงค์ใหม่ที่จะนำไปใช้นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิมอย่างไร โปรดติดต่อเรา

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นอกเหนือจากที่ได้แจ้ง เราจะแจ้งเตือนท่านก่อนเพื่ออธิบายว่าตามกรอบกฎหมายใดบ้างที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านได้

โปรดทราบว่าทางเราอาจมีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยท่านไม่ได้รับทราบหรือหรือให้ความยินยอม ตามกรณีที่แจ้งไว้ด้านบนเมื่อกฎหมายบังคับหรืออนุญาต

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้เพื่อเหตุผลตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางชี้แจงจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านบน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

เราขอให้บุคคลที่สามทั้งหมดต้องเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในจุดประสงค์ของตนเองและอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในจุดประสงค์เฉพาะตามที่ระบุไว้และตามที่ได้มีคำสั่งจากทางเราเท่านั้น

6. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัทของเรา ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ส่วนนี้จะรวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area (EEA)) ด้วย

โดยบุคคลที่สามภายนอกจำนวนมากที่เราติดต่อนั้นอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area (EEA)) ดังนั้นจึงต้องมีการส่งต่อข้อมูลของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย

หากท่านอยู่ในประเทศในเขตสหภาพยุโรป เมื่อใดก็ตามที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเฉพาะที่เราใช้เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป กรุณาติดต่อเรา

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลของท่านจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การถูกนำไปใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงและการเปิดเผย นอกจากนี้แล้ว เรายังจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของพนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วงบริการ และบุคคลที่สามอื่นๆที่มีความจำเป็นทางธุรกิจในการรับทราบข้อมูล บุคคลดังกล่าวจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเฉพาะตามที่เราได้แจ้ง และมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

อย่างไรก็ดี ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิควิธีใดที่จะปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่อาจรับรองได้ว่ามันจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราได้วางมาตรการเพื่อรับมือกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นไปโดยผิดจากจุดประสงค์ และจะแจ้งเตือนท่านและหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้ง โดยจะมีการส่งจดหมายตักเตือนที่ระบุขอบเขตของการละเมิดข้อบังคับ ทั้งตามที่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายกำหนดและตามมาตรการที่จำเป็นของ 4ไล้ฟ์ รวมถึงการแจ้งให้ทำการแก้ไข 4ไล้ฟ์อาจเลื่อนการแจ้งเตือนออกไปหาก 4ไล้ฟ์หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาแล้วว่าการแจ้งเตือนจะทำให้กระบวนการสืบสวนทางอาญามีเกิดการล่าช้า เว้นแต่ว่าและคนกระทั่ง 4ไล้ฟ์หรือทางหน่วยงานได้พิจารณาว่าการแจ้งเตือนจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการสืบสวน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง [email protected]

8. การเก็บรักษาข้อมูล

คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันนานเท่าไหร่?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแล ด้านภาษี ด้านบัญชี และข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าที่ได้กำหนดแต่เดิมในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือกรณีในที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะมีการดำเนินคดีที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน

ในการพิจารณาระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพิจารณาจากปริมาณของข้อมูล ธรรมชาติของข้อมูล ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้งาน และทางเราได้บรรลุจุดประสงค์นั้นหรือยังด้วยวิธีอื่น และข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแล ด้านภาษี ด้านบัญชีหรือด้านอื่นๆ

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่างๆของท่านได้

ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลของท่านได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของท่านได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ในบางกรณี เราจะใช้ข้อมูลของท่านโดยไม่มีการระบุชื่อ (เพื่อที่ข้อมูลจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับตัวท่าน) เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยหรือสถิติ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะใช้ข้อมูลไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

9. สิทธิทางกฎหมายของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดคลิกดูรายละเอียด

เพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่าง

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้แจ้งด้านบน กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิในข้ออื่นๆในข้อหนึ่งข้อใด) อย่างไรก็ดี เราอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจานวนที่เหมาะสมหากพิจารณาแล้วว่าคำขอของท่านนั้นเป็นคำขอที่ไม่มีมูล ซ้าซ้อน หรือเกินความจำเป็น หรือในอีกทางหนึ่ง เราอาจปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของท่านในกรณีเช่นที่กล่าวมา

ข้อมูลที่เราอาจต้องขอเพิ่มเติม

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะบางอย่างจากท่านเพื่อช่วยเรายืนยันตัวบุคคลของท่านในการยืนยันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นๆของท่าน) นี่เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่เราวางขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้น เราอาจติดต่อกลับหาท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำขอของท่านเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามจะตอบกลับทุกคำขอที่ทำได้ตามสิทธิของท่านภายในหนึ่งเดือน ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนหรือท่านได้ส่งคำขอหลายคำขอในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ เราจะแจ้งเตือนและรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบ

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย

หากท่านเป็นผู้มีถิ่นพานักในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านอาจได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายของมลรัฐ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียได้ในโพส CCPA -Privacy Notice ในเว็บไซต์ 4Life.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายรัฐเนวาดา

ผู้มีถิ่นพำนักในมลรัฐเนวาดาที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการขอออกจากระบบการขายตามที่ Nevada Revised Statutes Chapter 603A ได้ให้การคุ้มครอง สามารถยื่นคำร้องได้ตามที่อยู่: [email protected] ทั้งนี้ โปรดทราบว่าปัจจุบันเรายังไม่ได้ทำการขายข้อมูลใดๆที่อาจขัดต่อสิทธิในการออกจากระบบการขายตามที่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองไว้

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจยุโรปและกฎหมายไทย

หากท่านมีถิ่นพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศไทย ท่านจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีนโยบายในการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ หากเราได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการส่งอีเมลถึงท่านตามที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านหรือทางประกาศในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยจะมีการระบุวันที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างของแต่ละหน้าด้วย โดยท่านมีความรับผิดชอบในการให้ที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันที่สุดที่เราจะสามารถติดต่อท่านได้ และเข้าชมเว็บไซต์ของเราและหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเช็คว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

10. อภิธานศัพท์

ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย

ฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ผลประโยชน์ทางธุรกิจในการดำเนินและการจัดการธุรกิจของเราที่จะทำให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมๆไปกับการมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและปลอดภัยที่สุด . เราพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าผลกระทบที่มีต่อท่านได้แก่อะไรบ้าง (ทั้งทางบวกและทางลบ) และพยายามหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ของท่าน และคำนึงถึงสิทธิของท่านก่อนที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามฐานประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา เราจะไม่มีการใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่ผลประโยชน์นั้นของเราก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของท่าน (เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่ กฎหมายได้กำหนดหรืออนุญาต) ท่านสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินเปรียบเทียบระหว่างฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อท่านเป็นรายกรณีโดยการติดต่อเรา

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งหมายรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาประมวลผลเมื่อมีความจำเป็นอันเกิดจากข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

การให้ความยินยอมหมายถึง การให้ความยินยอมโดยสมัครใจอย่างเฉพาะเจาะจง ที่ผู้ให้ความยินยอมได้รับทราบเงื่อนไขและได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะโดยการแถลงหรือการยืนยันคำตอบว่าอนุญาตให้นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านไปประมวลผล

บุคคลที่สาม

บุคคลที่สามภายในบริษัท:

หมายรวมถึง บริษัทหรือหุ้นส่วนธุรกิจที่มีหน้าที่ร่วมควบคุมหรือเป็นผู้นำข้อมูลไปประมวลผล ที่ให้บริการระบบ IT และการจัดการระบบและรับหน้าที่รวบรวมรายงาน

บุคคลที่สามภายนอก:

สิทธิด้านกฎหมายของท่าน

ท่านมีสิทธิในการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน (หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “คำขอเข้าถึงข้อมูล”) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านที่ทางเราเก็บไว้ และตรวจสอบว่าเราได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่

การขอให้มีการแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่าน โดยเราอาจทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชุดใหม่ที่ท่านได้ให้เรา

การขอให้มีการลบข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่เราจะต้องนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลอีก ท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มีการใช้สิทธิคัดค้านไม่ให้นำข้อมูลไปประมวลผล (โปรดดูด้านล่าง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้นำไปใช้งานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนที่เรามีความจำเป็นต้องลบตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านได้ โดยทางเราจะแจ้งเหตุผลดังกล่าวให้ท่านทราบ และจะแจ้งตามคำขอของท่านในกรณีที่มีคำร้อง

การคัดค้าน ไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมที่เรามี (หรือตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม) และมีเหตุผลตามสมควรของสถานการณ์ของท่าน ที่ทำให้ท่านมีความประสงค์จะคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชน์ดังกล่าวโดยท่านรู้สึกว่าอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง ในบางกรณี เราอาจทาการชี้แจงว่าทางเรามีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อถือได้ที่จะนำข้อมูลของท่านมาประมวลผล ซึ่งอาจลบล้างสิทธิและเสรีภาพของท่าน

การขอให้มีการจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขอให้เราหยุดนำข้อมูลของท่านไปประมวลผลในกรณีดังต่อไปนี้

จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตั้ง การดำเนิน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

การขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่านหรือบุคคลที่สาม เราจะส่งต่อข้อมูลให้กับท่านหรือบุคคลที่สามตามที่ท่านได้แจ้ง โดยจะส่งข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ตามที่ใช้เป็นปกติ และอยู่ในรูปแบบที่ใช้เครื่องมืออ่านได้ (เริ่มมีผล 17.04.2566) โปรดทราบว่าสิทธินี้หมายรวมเฉพาะในส่วนข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้มีการให้ความยินยอมให้ทางเราใช้งานได้ตั้งแต่ต้น หรือข้อมูลที่เราได้นำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับท่านเท่านั้น

การเลือกไม่ให้ความยินยอมได้ทุกเมื่อเมื่อเราต้องถามความยินยอมของท่านก่อนจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมนี้จะไม่มีผลย้อนหลังที่ทำให้การนำข้อมูลไปใช้ในครั้งก่อนหน้าที่จะมีการขอความยินยอมเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย หากท่านปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้บริการ หรือจ่ายผลิตภัณฑ์บางชนิดแก่ท่านได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเป็นกรณีดังกล่าวหรือไม่ ในตอนที่ท่านจะปฏิเสธจะให้ความยินยอม(เริ่มมีผล 17.04.2566)