ข้อกำหนดการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์และอาหารเสริม

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์และอาหารเสริม
คัดลอก URL

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้มีการกำหนดถึงการกล่าวอ้างเกี่ยวกับส่วนประกอบ/การทำงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของอาหารเสริมเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ คำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่สามารถอนุมานได้ว่า อาหารเสริมส่งผลต่อการทำงานหรือสภาวะของร่างกายที่ผิดปกติ (ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะที่เป็นโรค) เราไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆ จะช่วยรักษา บำบัด หรือป้องกันโรคได้

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถกล่าวอ้างเพื่อการใช้ทำความสะอาด ความสวยงาม ส่งเสริมความน่าดึงดูดใจ หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของผิวหนัง ไม่อนุญาตให้กล่าวอ้างโครงสร้าง/การทำงาน โดยการบอกเป็นนัยว่า ผลิตภัณฑ์นั้น จะส่งผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกาย เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายในการก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพต่อร่างกาย ไม่ใช่ทางสรีรวิทยา

คำที่ควรหลีกเลี่ยง

คำด้านล่างนี้ อาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงความผิดปกติหรือโรคได้ กรุณาหลีกเลี่ยงคำเหล่านี้

 • รักษา
 • รักษาหรือ บำบัด
 • ป้องกัน
 • บรรเทา
 • ฟื้นฟู
 • ซ่อมแซม
 • จัดการ/ควบคุม
 • เยียวยา
 • บำบัด
 • ยา
 • เรื้อรัง
 • รุนแรง
 • ผิดปกติ
 • ถูกบุกรุก
 • ความผิดปกติ
 • การอักเสบ
 • คอเลสเตอรอล
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • โรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

กฎระเบียบของทางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหารเสริม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ กฎระเบียบทางอุตสาหกรรมจึงมีเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการลงโทษทางกฎหมาย ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า เราในฐานะบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบและต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ จะต้องเข้าใจกฎระเบียบของอุตสาหกรรมดังกล่าว

พระราชบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา

ในปี 1994 (พ.ศ. 2537) สภาคองเกรสผ่านพระราชบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา (DSHEA) – ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับอาหารเสริม รับประกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นด้วยเหตุผล 2 ประการ

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ถือเป็นยาหรือวัตถุเจือปนอาหาร ดังนั้นจึงต้องมีกฎระเบียบที่แตกต่างออกไป
 2. สภาคองเกรสเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการยอมรับคุณค่าของอาหารเสริมและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ดังนั้นจึงได้รับการควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC)

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และ คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (FTC)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (FTC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่คุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเหล่านี้ทำให้แน่ใจว่าผู้บริโภคเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังซื้ออย่างชัดเจน

หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่ปกป้องผู้บริโภค โดยควบคุมสิ่งที่บริษัทฯ เช่น 4ไล้ฟ์ พูดกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน

 • FDA จะให้ความสำคัญกับคำกล่าวอ้างที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์
 • FTC จะให้ความสำคัญกับการกล่าวอ้างที่ปรากฏในสื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หน่วยงานเหล่านี้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่บริษัทฯพูด และวิธีที่ผู้บริโภคจะตีความสิ่งที่บริษัทฯพูด หรือนำเสนอสิ่งใดๆก็ตามที่บริษัทฯ พูดหรือนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้อง “เป็นความจริง ไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและต้องสามารถพิสูจน์ได้”

 • การทำให้เข้าใจผิด อาจหมายความรวมถึง ข้อมูลสำคัญบางอย่างที่ถูกละเลย
 • ผ่านการพิสูจน์ หมายความว่า ข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น ได้รับการพิสูจน์แล้วในการศึกษาค้นคว้า
 • หน่วยงานเหล่านี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาใส่เข้าไปในร่างกายของตน

การกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (FTC) ได้ให้นิยาม “การกล่าวอ้าง” ว่าเป็นคำพูดหรือโดยนัยที่ปรากฏบนฉลาก หรือในสื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการกล่าวอ้างหลายประเภท ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ FDA และ FTC ในทางใดทางหนึ่ง เมื่อพูดถึง 4ไล้ฟ์ การกล่าวอ้างจะมี 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือ การกล่าวอ้างด้านสุขภาพ(โรค) และการกล่าวอ้างถึงโครงสร้าง/การทำงาน “คำกล่าวอ้างด้านสุขภาพ” มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์) กับโรค หรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการกล่าวอ้างนี้ จำเป็นต้องมีหลักฐานเกี่ยงกับข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ และต้องได้รับอนุญาตจาก FDA ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

เราไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราว่า สามารถช่วยรักษา วินิจฉัย ป้องกัน หรือบรรเทาโรคได้ การกล่าวอ้างประเภทดังกล่าวสามารถทำได้เฉพาะเกี่ยวกับยาหรือยาที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA เท่านั้น

เราสามารถ กล่าวอ้างถึงโครงสร้าง/การทำงานของผลิตภัณฑ์ (กล่าวถึงในโพสต์ที่ 5)

“การกล่าวอ้างถึงโครงสร้าง/การทำงาน” เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อโครงสร้างหรือการทำงานเฉพาะของร่างกาย การกล่าวอ้างประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) แต่จำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 1. การพิสูจน์เพื่อตรวจสอบว่า การกล่างอ้างนั้นไม่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 2. การปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ว่าจะพบการกล่าวอ้างใดก็ตาม
 3. การแจ้งข้อกล่าวอ้างที่ทำขึ้นจะต้องส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ภายใน 30 วัน นับแต่การทำการตลาดครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้าง

พูดง่ายๆ ก็คือ การกล่าวอ้างโครงสร้าง/การทำงาน ต้องมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพ โดยสนับสนุนการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ คำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่สามารถอนุมานได้ว่า อาหารเสริมมีผลต่อการทำงานหรือสภาวะของร่างกายที่ผิดปกติ (เช่น โรค)

พึงระลึกไว้เสมอว่า มีเงื่อนไขหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติหรือกระบวนการ แต่สามารถเชื่อมโยงกับสภาวะที่ผิดปกติ ซึ่งก็คือโรคได้ บริบทและถ้อยคำของการกล่าวอ้างมีความสำคัญมาก (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

 • “ผลิตภัณฑ์ X ช่วยบรรเทาความเครียดและความหงุดหงิดเป็นครั้งคราว” อาจหมายความถึง การรักษาโรควิตกกังวล แต่เนื่องจากสภาวะเหล่านี้ เป็นลักษณะเฉพาะของระยะที่ไม่เป็นโรคด้วย ตราบใดที่ไม่มีบริบทที่เชื่อมโยงสภาวะเหล่านี้เข้ากับโรค นี่จึงเป็นข้อกล่าวอ้างโครงสร้าง/หน้าที่ที่เหมาะสม

การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา ต่างให้ความสำคัญกับการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดอย่างจริงจัง และอาจเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเรียกเก็บค่าปรับจำนวนมากจากบริษัทใดๆFDA และ FTC สามารถยื่นฟ้องร้องบริษัทที่เรียกร้องในนามของผู้บริโภคได้ บางครั้งการฟ้องร้องเหล่านี้มีบทลงโทษหนักจนบริษัทต้องปิดตัวลง

ข้อกำหนดและขั้นตอนการปฎิบัติ

4ไล้ฟ์ ระมัดระวังอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกระบวนการภายในของเรา

การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์

ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของส่วนผสมที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อสูตรได้รับการสรุปแล้ว จะมีการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์โดยรวมให้ดีขึ้น

จากนั้นข้อมูลเฉพาะจะถูกดึงออกมาจากการศึกษาแต่ละครั้ง และจัดวางลงในเอกสารยืนยันที่แข็งแกร่ง เนื่องจากข้อมูลนี้มีคำศัพท์ที่ซับซ้อนซึ่งไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด (กล่าวอีกนัยหนึ่งมีแนวโน้มว่า จะมีความน่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น) ทีม R&D และทีมการตลาดจึงทำงานร่วมกันเพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมมาและสร้าง "คำกล่าวอ้างทางการตลาด" การกล่าวอ้างเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะสามารถนำไปใช้กับเอกสารทางการตลาดเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ได้

ขอสงวนสิทธิ์

เรารวมข้อจำกัดความรับผิดชอบของ FDA (ดูด้านล่าง) ไว้ในเอกสารทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้าง *คำชี้แจงนี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ

การแจ้งและการอนุมัติ

เราแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ทราบถึงการกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น นอกจากนี้ เราใช้เฉพาะภาษาที่ได้รับการอนุมัติจากทีม R&D และฝ่ายกฎหมายของ 4ไล้ฟ์ เมื่อเราพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่ทำกับผลิตภัณฑ์ของเรา

การฝึกอบรมและการทบทวนกฎหมาย

นอกจากนี้ เรายังฝึกอบรมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากหรือการตลาดที่ 4ไล้ฟ์เกี่ยวกับความแตกต่างของ "การกล่าวอ้างโดยชัดแจ้ง" "การกล่าวอ้างโดยนัย" "การแสดงผลสุทธิ" และแนวคิดอื่น ๆ ทั้งหมดที่หน่วยงานเหล่านี้ให้ความสำคัญ

แผนกกฎหมายของเราจะตรวจสอบทุกสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบยอย่างเคร่งครัด

ข้อสรุปและแหล่งข้อมูล

พนักงานบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจของ 4ไล้ฟ์ที่เข้าร่วมและมีความเกี่ยวข้องทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และกฎของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา

หากคุณเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ กรุณาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์นั้น "เป็นความจริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และสามารถพิสูจน์ได้"

ขอให้ระมัดระวัง และให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับข้อความที่ 4ไล้ฟ์ มอบให้ เนื่องจากมันจะช่วยคุณในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งของเราในลักษณะที่ทั้งสอดคล้องและน่าสนใจ

แหล่งข้อมูล

The U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Consumer Healthcare Products Association

The Council for Responsible Nutrition